Nhà máy điện gió Phương Mai
Chủ đầu tư: Công ty Trường Thành
Year: 2021
Scope of supply: EPC
Phuong Mai 1 Wind farm
Nhà máy thủy điện Ngòi Hút 2A
Chủ đầu tư: Truong Thanh Company
Năm: 2014
Phạm vi cung cấp: Engineering, supply, install and commissioning the SCADA/TELECOM system for Ngoi Hut 2A hydropower plant, testing end to end, point to point to A0, A1
Ngoi Hut 2A Hydropower Plant
Nhà máy thủy điện Ngòi San
Chủ đầu tư: Công ty Leader Nam Tiến
Năm: 2014
Phạm vi cung cấp: Engineering, supply, install and commissioning the SCADA/TELECOM system for Ngoi San hydropower plant and 110kV Substation with A0, A1
Ngoi-San-HydroPower-Plant
Nhà máy thủy điện Nậm Tha
Chủ đầu tư: Công ty Phúc Khánh
Năm: 2014
Phạm vi cung cấp: Engineering, supply, install and commissioning the SCADA/TELECOM system for Nam Tha hydropower plant and 110kV Substation with  A1
Nam Tha Hydropower Plant
Nhà máy thủy điện Vạn Hồ
Chủ đầu tư: Công ty Leader Nam Tiến
Năm: 2016
Phạm vi cung cấp: Engineering, supply, install and commissioning the electrical system, control system, protection system, water system, excitation system, turbine governor system, SCADA/TELECOM system for Van ho hydropower plant
Van Ho Hydropower Plant
Nhà máy thủy điện Nậm Xây Luông
Chủ đầu tư: Nam Xay Hydropower Plant company
Year: 2017
Scope of supply: Engineering, supply, install and commissioning the electrical system, control system, protection system, water system, SCADA/TELECOM system for Nam Xay Luong hydropower plant
Nam Xay Luong Hydropower Plant
Nam Xay Luong 4,5 Hydropower Plant
Investor: Nam Xay Hydropower Plant company
Year: 2017
Scope of supply: Engineering, supply, install and commissioning the electrical system, control system, protection system, water system, SCADA/TELECOM system for Nam Xay Luong hydropower plant
Nam Xay Luong 4,5 Hydropower Plant
Coc San Hydropower Plant
Investor: Coc San Hydropower plant Joint-stock Company
Year: 2015
Scope of supply: Engineering, supply, install and commissioning the SCADA/TELECOM system for Coc San hydropower plant and 110kV Substation with  A1
Coc San Hydropower Plant
Nam Xay Luong 3 Hydropower Plant
Investor: Nam Xay Hydropower plant Company
Year: 2017
Scope of supply: Engineering, supply, install and commissioning the electrical system, control system, protection system, water system, SCADA/TELECOM system for Nam Xay Luong 3 hydropower plant
Nam Xay Luong 3 Hydropower Plant
Minh Luong Hydropower Plant
Investor: Nam Tien Lao Cai Company
Year: 2017
Scope of supply: Engineering, supply, install and commissioning the electrical system, control system, protection system, water system, SCADA/TELECOM system for Minh Luong hydropower plant
Minh Luong Hydropower Plant
Minh Luong 110kV Substation
Investor: Nam Tien Lao Cai Company
Year: 2017
Scope of supply: Engineering, supply, install and commissioning the electrical system, control system, protection system, water system, SCADA/TELECOM system for Nam Xay Luong hydropower plant
Minh Luong 110kV Substation
Nam Xay 110kV Substation
Investor: Nam Xay Hydropower  JSC
Year: 2017
Scope of supply: Engineering, supply, install and commissioning the electrical system, control system, protection system, water system, SCADA/TELECOM system for 110kV Nam Xay Luong substation plant
Nam Xay 110kV Substation
220kV Nha Trang Subtion
Investor: NPT3
Year: 2017
Scope of supply: Retrofit protection & control system, DCS System for 220kV Nha Nha Trang Substation
220kV Nha Trang Subtion
500kV Vung Ang Substation
Investor: NPT
Year: 2017
Scope of supply: Upgrade DCS System for 500kV Substation
500kV Vung Ang Substation
220kV Thai Binh 2 Substation
Investor: EVN
Year: 2015
Scope of supply: Engineering, supply, installation and commissioning the protection system, control system, TELECOM/SCADA System for 220kV Thai Binh 2 Substation
220kV Thai Binh 2 Substation
220kV Thai Binh 1 Substation
Investor: PVN
Year: 2016
Scope of supply: Engineering, supply, installation and commissioning the protection system, control system, TELECOM/SCADA System for 220kV Thai Binh 1 Substation
500Kv-Vung-Ang-Substation
Suoi Sap 2 Hydropower Plant
Investor:
Truong Thanh Company
Year:
2016
Scope of supply:
Engineering, supply, install and commissioning the electrical system, control system, protection system, water system, excitation system, turbine governor system, SCADA/TELECOM system for Suoi Sap 2 hydropower plant

Suoi Sap 2 Hydropower Plant

Nam Hoa 2 Hydropower Plant

Nam Hoa 2 Hydropower Plant
Investor: An Pha Hydropower Plant Company
Year:
2014
Scope of supply:
Engineering, supply, install and commissioning the SCADA/TELECOM system for Nam Hoa 2 hydropower plant and 110kV Substation with A1
 
18. Hyflux - Singapore
Investor: Hyflux - Singapore
Year:
2017
Scope of supply:
Scope of supply: Engineering, manufacturing protection panel, control panel for waste to energy plant
GE-Hyflux-Singapore
NDS – Indonesia
Main contractor: GE Grid Solution / Singapore
Year: 2017
Scope of supply:
Engineering, manufacturing protection panel, control panel for GIS Substation
GE-Grid-Solution
WMPC – Philippines
Main contractor: GE Grid Solution / Singapore
Year: 2017
Scope of supply:
Engineering, manufacturing protection panel, control panel for GIS Substation
GE-Grid-Solution
Nam Ngan Hydropower Plant
Investor: Nam Ngan Hydropower Plant company
Year: 2015
Scope of supply: 
Engineering, supply, install and commissioning the SCADA/TELECOM system for Nam Ngan hydropower plant and 110kV Substation with  A1
Nam-Ngan-Hydropower-Plant
110Kv Bridgestone substation
Investor: Bridgestone
Main contractor: Hitachi Plant Technology
Year: 2014
Scope of supply: 
Engineering, supply, install and commissioning the SCADA/TELECOM system for 110kV Bridgestone Substation with A1
110Kv-Bridgestone-substation